Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh 0 3 0 9 10 0 1 80 % 20 % 0 %
UBND Thành phố Trà Vinh 20 38 32 1874 33 2 4 90.9 % 3 % 6.1 %
UBND Huyện Càng Long 3 2 0 3335 3042 171 12 85.7 % 8.7 % 5.6 %
UBND Huyện Châu Thành 43 3 1 6909 6872 675 21 82.7 % 7.4 % 9.9 %
UBND Huyện Cầu Kè 115 22 0 1482 1361 229 1 77.7 % 5.4 % 16.9 %
UBND Huyện Tiểu Cần 9 1 0 373 335 7 0 95.2 % 2.7 % 2.1 %
UBND Huyện Trà Cú 55 0 0 4887 4840 544 1 83.2 % 5.5 % 11.3 %
UBND Huyện Cầu Ngang 171 42 68 1708 1759 287 12 69.2 % 14.4 % 16.4 %
UBND Huyện Duyên Hải 80 18 76 1004 917 123 1 73 % 13.6 % 13.4 %
UBND Thị Xã Duyên Hải 18 0 0 80 75 13 0 74.7 % 8 % 17.3 %
Sở Y tế 98 2 43 1391 1376 6 9 97.4 % 2.2 % 0.4 %
Sở Nội Vụ 49 28 0 2 1 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Tư Pháp 0 138 1 9 9 0 0 88.9 % 11.1 % 0 %
Sở Tài Chính 28 0 1 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Xây dựng 27 29 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Công thương 7 85 18 9006 9127 1 7 13.1 % 86.9 % 0 %
Sở Giao thông vận tải 70 0 27 529 530 0 13 84.7 % 15.3 % 0 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 134 0 0 62 37 16 3 54.1 % 2.7 % 43.2 %
Sở Khoa học Công nghệ 49 1 0 8 2 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 54 2 0 328 329 16 1 69.6 % 25.5 % 4.9 %
Sở Thông Tin Và Truyền Thông 0 8 28 166 164 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 88 34 4 110628 110125 1603 7 92.5 % 6 % 1.5 %
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 2 37 62 283 282 0 0 97.9 % 2.1 % 0 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 152 7 0 1483 1471 5 5 92.3 % 7.3 % 0.4 %
Thanh tra tỉnh Trà Vinh 18 0 0 85 80 1 2 98.8 % 0 % 1.2 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trà Vinh 31 33 60 6 5 0 0 100 % 0 % 0 %
Ban quản lý khu kinh tế 26 33 4 595 606 1 12 94.4 % 5.4 % 0.2 %
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 3
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 9
Giải quyết: 10
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 80%
Đúng hạn: 20%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 20
Mức độ 3: 38
Mức độ 4: 32
Tiếp nhận: 1874
Giải quyết: 33
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 90.9%
Đúng hạn: 3%
Trễ hạn: 6.1%
Mức độ 2: 3
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 3335
Giải quyết: 3042
Trễ hạn: 171
Trước hạn: 85.7%
Đúng hạn: 8.7%
Trễ hạn: 5.6%
Mức độ 2: 43
Mức độ 3: 3
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 6909
Giải quyết: 6872
Trễ hạn: 675
Trước hạn: 82.7%
Đúng hạn: 7.4%
Trễ hạn: 9.9%
Mức độ 2: 115
Mức độ 3: 22
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1482
Giải quyết: 1361
Trễ hạn: 229
Trước hạn: 77.7%
Đúng hạn: 5.4%
Trễ hạn: 16.9%
Mức độ 2: 9
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 373
Giải quyết: 335
Trễ hạn: 7
Trước hạn: 95.2%
Đúng hạn: 2.7%
Trễ hạn: 2.1%
Mức độ 2: 55
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 4887
Giải quyết: 4840
Trễ hạn: 544
Trước hạn: 83.2%
Đúng hạn: 5.5%
Trễ hạn: 11.3%
Mức độ 2: 171
Mức độ 3: 42
Mức độ 4: 68
Tiếp nhận: 1708
Giải quyết: 1759
Trễ hạn: 287
Trước hạn: 69.2%
Đúng hạn: 14.4%
Trễ hạn: 16.4%
Mức độ 2: 80
Mức độ 3: 18
Mức độ 4: 76
Tiếp nhận: 1004
Giải quyết: 917
Trễ hạn: 123
Trước hạn: 73%
Đúng hạn: 13.6%
Trễ hạn: 13.4%
Mức độ 2: 18
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 80
Giải quyết: 75
Trễ hạn: 13
Trước hạn: 74.7%
Đúng hạn: 8%
Trễ hạn: 17.3%
Mức độ 2: 98
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 43
Tiếp nhận: 1391
Giải quyết: 1376
Trễ hạn: 6
Trước hạn: 97.4%
Đúng hạn: 2.2%
Trễ hạn: 0.4%
Mức độ 2: 49
Mức độ 3: 28
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 2
Giải quyết: 1
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 138
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 9
Giải quyết: 9
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 88.9%
Đúng hạn: 11.1%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 28
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 27
Mức độ 3: 29
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 7
Mức độ 3: 85
Mức độ 4: 18
Tiếp nhận: 9006
Giải quyết: 9127
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 13.1%
Đúng hạn: 86.9%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 70
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 27
Tiếp nhận: 529
Giải quyết: 530
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 84.7%
Đúng hạn: 15.3%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 134
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 62
Giải quyết: 37
Trễ hạn: 16
Trước hạn: 54.1%
Đúng hạn: 2.7%
Trễ hạn: 43.2%
Mức độ 2: 49
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 8
Giải quyết: 2
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 54
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 328
Giải quyết: 329
Trễ hạn: 16
Trước hạn: 69.6%
Đúng hạn: 25.5%
Trễ hạn: 4.9%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 8
Mức độ 4: 28
Tiếp nhận: 166
Giải quyết: 164
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 88
Mức độ 3: 34
Mức độ 4: 4
Tiếp nhận: 110628
Giải quyết: 110125
Trễ hạn: 1603
Trước hạn: 92.5%
Đúng hạn: 6%
Trễ hạn: 1.5%
Mức độ 2: 2
Mức độ 3: 37
Mức độ 4: 62
Tiếp nhận: 283
Giải quyết: 282
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 97.9%
Đúng hạn: 2.1%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 152
Mức độ 3: 7
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1483
Giải quyết: 1471
Trễ hạn: 5
Trước hạn: 92.3%
Đúng hạn: 7.3%
Trễ hạn: 0.4%
Mức độ 2: 18
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 85
Giải quyết: 80
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 98.8%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 1.2%
Mức độ 2: 31
Mức độ 3: 33
Mức độ 4: 60
Tiếp nhận: 6
Giải quyết: 5
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 26
Mức độ 3: 33
Mức độ 4: 4
Tiếp nhận: 595
Giải quyết: 606
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 94.4%
Đúng hạn: 5.4%
Trễ hạn: 0.2%